Procedura odbioru dzieci w Przedszkolu nr 105 „Szczepinek” we Wrocławiu

  1. Dziecko może być odebrane z przedszkola osobiście przez rodziców, prawnych opiekunów lub inne, upoważnione przez nich pełnoletnie osoby.
  2. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego   z przedszkola przez upoważnioną przez nich dorosłą osobę.
  3. W przypadku odebrania dziecka przez rodzica (prawnego opiekuna lub osoby upoważnionej) i pozostawania na terenie przedszkola, w szczególności na terenie ogrodu przedszkolnego, odpowiedzialność za dziecko ponoszą osoby, które to dziecko odebrały.
  4. Nauczyciel w razie wątpliwości może prosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnione do odbioru dziecka.
  5. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie w przypadku, gdy nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (upojenie alkoholowe, narkotykowe). W takiej sytuacji nauczyciel powiadamia drugiego z rodziców lub inną osobę do tego upoważnioną. Nauczyciel powiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora przedszkola.
  6. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel powiadamia o tym telefonicznie rodziców lub opiekunów dziecka.
  7. W sytuacjach, kiedy próby nawiązania kontaktu telefonicznego z rodzicami lub innymi upoważnionymi osobami nie powiodły się, dyrektor przedszkola powiadamia Policję.          Z przebiegu zaistniałej sytuacji sporządza protokół zdarzenia, podpisany przez wszystkich obecnych świadków.
  8. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może zostawić go pod opieką pracowników obsługi przedszkola i opuścić budynku przedszkola, ani oddalić się wraz        z dzieckiem.
  9. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.
  10. Rodzice i opiekunowie prawni zobowiązani są do systematycznej aktualizacji telefonów kontaktowych.