Opłaty

Stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 7 zł. dziennie /trzy posiłki/.

Opłata za miejsce naliczana jest na podstawie zadeklarowanego przez Rodzica czasu przebywania dziecka w przedszkolu zawartego w umowie o świadczeniu usług przedszkola.

Bezpłatne świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie realizowane są od godz. 7.00 do godz. 12.00, od poniedziałku do piątku.

 

ODPŁATNOŚĆ BEZGOTÓWKOWA:

Opłatę za przedszkole (miejsce i wyżywienie dziecka) można dokonywać w formie przelewu do 15 dnia każdego miesiąca, z góry, przelewem na rachunek bankowy:

nr 80 1020 5226 0000 6202 0418 1277

W polu tytułem przelewu należy wpisać:

 - imię i nazwisko dziecka (nie rodzica!)

- nr przedszkola

Informacji o kwocie należności udziela intendent przedszkola, tel. 71 798 69 24 wew. 110 lub 71 355 46 55 wew. 37.

Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.

W razie nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata miesięczna ulega proporcjonalnemu obniżeniu, odpowiednio do liczby dni nieobecności. Rozliczenie następuje poprzez obniżenie opłaty w kolejnym miesiącu.

W celu rozliczeń opłaty miesięcznej przyjmuje się faktyczną liczbę dni roboczych w danym miesiącu.

W przypadku nieobecności dziecka powyżej 30 dni kalendarzowych, wymagane jest pisemne usprawiedliwienie.

UCHWAŁA NR XXXV/729/17

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty

za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych

prowadzonych przez gminę

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.poz. 446, 1579 i 1948) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

  • 1. 1. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.
  1. Godziny realizacji świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 określa statut przedszkola.
  2. Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 ust. 1.
  3. Opłata, o której mowa § 1 ust. 3, podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.
  • 2. 1. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 3, rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej troje dzieci pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z zastrzeżeniem ust. 2.
  1. W przypadku gdy co najmniej jedno z dzieci, o których mowa w ust. 1, jest pełnoletnie – przy ustalaniu uprawnienia do zwolnienia z opłaty uwzględnia się wyłącznie dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
  • 3. Traci moc uchwała nr XX/405/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 461).
  • 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
  • 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia:

A. Granowska