Tel: 71 7986924

wew.250

Opłaty

Stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 7 zł. dziennie /trzy posiłki/.

Opłata za miejsce naliczana jest na podstawie zadeklarowanego przez Rodzica czasu przebywania dziecka w przedszkolu zawartego w umowie o świadczeniu usług przedszkola.

Bezpłatne świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie realizowane są od godz. 7.00 do godz. 12.00, od poniedziałku do piątku.

 

ODPŁATNOŚĆ BEZGOTÓWKOWA:

Opłatę za przedszkole (miejsce i wyżywienie dziecka) można dokonywać w formie przelewu do 15 dnia każdego miesiąca, z góry, przelewem na rachunek bankowy:

nr 80 1020 5226 0000 6202 0418 1277

W polu tytułem przelewu należy wpisać:

 - imię i nazwisko dziecka (nie rodzica!)

- nr przedszkola

Informacji o kwocie należności udziela intendent przedszkola, tel. 71 798 69 24 wew. 110 lub 71 355 46 55 wew. 37.

Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.

W razie nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata miesięczna ulega proporcjonalnemu obniżeniu, odpowiednio do liczby dni nieobecności. Rozliczenie następuje poprzez obniżenie opłaty w kolejnym miesiącu.

W celu rozliczeń opłaty miesięcznej przyjmuje się faktyczną liczbę dni roboczych w danym miesiącu.

W przypadku nieobecności dziecka powyżej 30 dni kalendarzowych, wymagane jest pisemne usprawiedliwienie.

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XX/405/16
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 21 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1045 i 1890) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.

2. Godziny realizacji świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1, określa statut przedszkola.

3. Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 ust. 1.

 4. Opłata, o której mowa § 1 ust. 3, podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.

5. Szczegółowe zasady wnoszenia opłat określi umowa o świadczeniu usług zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

 § 2. 1. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 3, rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej troje dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. W przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

 § 3. Traci moc uchwała nr LIII/1327/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 522).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 5. 1. Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.


Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia

 Renata Granowska