Opłaty

Stawka żywieniowa w przedszkolu wynosi 7 zł. dziennie /trzy posiłki/.

Opłata za miejsce naliczana jest na podstawie zadeklarowanego przez Rodzica czasu przebywania dziecka w przedszkolu zawartego w umowie o świadczeniu usług przedszkola.

Bezpłatne świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie realizowane są od godz. 7.00 do godz. 12.00, od poniedziałku do piątku.

Uwaga rodzice dzieci 6-letnich!

Od 1 września 2017 roku, od wszystkich dzieci urodzonych w 2011 roku, (niezależnie od daty urodzenia) nie pobiera się opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (godziny pobytu w przedszkolu),

zgodnie z Ustawą z dnia 2 grudnia 2016r. o zmianie Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych Ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 1985).

 

ODPŁATNOŚĆ BEZGOTÓWKOWA:

Opłatę za przedszkole (miejsce i wyżywienie dziecka) można dokonywać w formie przelewu do 15 dnia każdego miesiąca, z góry, przelewem na rachunek bankowy:

nr 80 1020 5226 0000 6202 0418 1277

W polu tytułem przelewu należy wpisać:

 - imię i nazwisko dziecka (nie rodzica!)

- nr przedszkola

Informacji o kwocie należności udziela intendent przedszkola, tel. 71 798 69 24 wew. 114

Termin dokonania płatności oznacza dzień wpływu należności na wyżej wymieniony rachunek bankowy.

W razie nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata miesięczna ulega proporcjonalnemu obniżeniu, odpowiednio do liczby dni nieobecności. Rozliczenie następuje poprzez obniżenie opłaty w kolejnym miesiącu.

W celu rozliczeń opłaty miesięcznej przyjmuje się faktyczną liczbę dni roboczych w danym miesiącu.

W przypadku nieobecności dziecka powyżej 30 dni kalendarzowych, wymagane jest pisemne usprawiedliwienie.

UCHWAŁA NR XXXV/729/17

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty

za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych

prowadzonych przez gminę

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.poz. 446, 1579 i 1948) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

  • 1. 1. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę, w zakresie nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.
  1. Godziny realizacji świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 1 określa statut przedszkola.
  2. Ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w czasie przekraczającym wymiar określony w § 1 ust. 1.
  3. Opłata, o której mowa § 1 ust. 3, podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.
  • 2. 1. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 ust. 3, rodziców (opiekunów prawnych) posiadających co najmniej troje dzieci pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym, z zastrzeżeniem ust. 2.
  1. W przypadku gdy co najmniej jedno z dzieci, o których mowa w ust. 1, jest pełnoletnie – przy ustalaniu uprawnienia do zwolnienia z opłaty uwzględnia się wyłącznie dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
  • 3. Traci moc uchwała nr XX/405/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 461).
  • 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
  • 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia:

A. Granowska