Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

6.30 – 7.00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

7.00 – 8.00

Zabawy integrujące grupę. Gry, zabawy i zajęcia indywidualne i dowolne – kierowane przez nauczyciela.

8.00 –  8.30

Zajęcia poranne wprowadzające dzieci w temat dnia, zabawy ruchowe, muzyczno - ruchowe, ortofoniczne.

8.30 - 9.00

Wyrabianie nawyków i czynności higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania. Śniadanie.

9.00 – 11.30

Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka
w oparciu o podstawę programową. Zabawy i gry sportowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka organizowane w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, spacery, wycieczki.

11.30 – 12.00

Wyrabianie nawyków i czynności higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem zupy i II śniadania. Zupa i II śniadanie.

12.00 – 14.00

Przygotowanie do odpoczynku – czynności z zakresu samoobsługi
i samodzielności. Odpoczynek – terapeutyczne oddziaływanie na system nerwowy dziecka w oparciu o literaturę i muzykę.

14.00 - 14.30

Obiad. Usprawnianie techniki samodzielnego spożywania posiłków, posługiwanie się sztućcami.

14.30 – 15.30

Podsumowanie dnia w przedszkolu. Zabawy integracyjne, ruchowe, językowe, gry dydaktyczne itp. Praca indywidualna z dzieckiem.

15.30 – 17.00      

Zabawy, gry i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Rozchodzenie się dzieci.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DZIECI STARSZE

 

6.30 – 7.00

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.

7.00 – 8.00

Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę), rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci

8.00 –  8.30

Zajęcia poranne wprowadzające dzieci w temat dnia, ćwiczenia poranne, zabawy muzyczno - ruchowe, ortofoniczne.

8.30 - 9.00

Wyrabianie nawyków i czynności higieniczno – kulturalnych związanych
ze spożywaniem śniadania. Śniadanie.

9.00 – 11.30

Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka
w oparciu o podstawę programową. Zabawy i gry sportowe, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka organizowane w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, spacery, wycieczki.

11.30 – 12.00

Wyrabianie nawyków i czynności higieniczno – kulturalnych związanych
ze spożywaniem zupy i II śniadania. Zupa i II śniadanie.

12.00 – 14.00

Odpoczynek – zajęcia wyciszające i relaksacyjne, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych.

14.00 - 14.30

Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami, przezwyciężanie uprzedzeń, przyzwyczajanie do zdrowego żywienia.

14.30 – 15.30

Podsumowanie dnia w przedszkolu. Zabawy integracyjne, ruchowe, językowe, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne itp. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

15.30 – 17.00      

Zabawy, gry i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Rozchodzenie się dzieci.